Psykoterapi

Psykoterapi är en kortare eller längre process och fungerar som en fristad där vi kan sakta ner och utforska hur vi lever våra liv. Den psykoterapeutiska relationen bygger på ömsesidig ärlighet, engagemang, respekt, tillit och intresse för det okända. Det är en unik relation mellan två personer.

Tillsammans utforskar vi din livsvärld, dina erfarenheter och svårigheter och den förändring du vill uppnå. Eftersom vi i terapin accepterar och välkomnar det som vi själva och andra har kritiserat och avvisat, medför terapi alltid utmaningar. Utforskandet av en persons särprägel tar tid och det är du som avgör hur djupt du behöver och vill gå. Förändring sker stegvis och inbegriper övning i tillit och mod när vi provar att agera på ett nytt sätt i vardagen.

 

 

Som psykoterapeut är jag din medvandrare och genuint intresserad av dig. Jag försöker underlätta din process genom medkänsla, stöd och utmaningar. Jag har en existentiell grundsyn, men använder mig av de metoder som fungerar för dig. Metoderna kan vara hämtade från psykoanalytisk, existentiell, fokuseringsorienterad och/eller kognitiv beteende terapi.

Psykoterapi erbjuder möjligheter att utforska alla aspekter av din livserfarenhet, från personlig utveckling till svårigheter som till exempel ångest och depression, sjukdom, identitetskriser och relationskonflikter. Men du behöver inte vara i kris eller uppleva psykologiska svårigheter för att kunna tillgodogöra dig av psykoterapi.

Då jag har kunskap om hörsel- och yrselbesvär och erfarenhet av psykoterapi med patienter som lever med akuta och varaktiga sjukdomar, erbjuder jag även konsultation eller terapi vid sådana besvär.

Psykoterapi kan bidra till

E

Att finna vägar ut från låsningar och upprepanden.

E

Att finna konstruktiva förhållningssätt till begränsningar, sårbarhet och smärta t ex fysiska sjukdomar och/eller psykologiska symtom som t ex ångest och nedstämdhet.

E

Bejakande av din frihet, upptäcka möjligheter och vad du vill förverkliga i ditt liv.

E

Ökad förmåga att kommunicera i relationer.

E

Fördjupade relationer till andra människor och livet självt.

E

Ökad självkännedom, självacceptans känslomässigt helande.

E

Ökad tillit, ökat mod och ökad mening i ditt liv.