SEPTs Introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi och terapi

 
SEPT, Sällskapet för existentiell psykoterapi, populära introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi ges under maj 2021 i Göteborg.
COVID-19: Introduktionskursen kommer att genomföras givet att alla är friska och håller avstånd. Vi är noga med att följa FHMs restriktioner så att alla kan känna sig trygga. Vi tar emot intresseanmälningar redan nu, men avvaktar med inbetalning tills dess att vi är säkra på att restriktionerna gällande max 8 deltagare upphör.
Kursen, som främst riktar sig till dig som är verksam med samtal och som önskar fördjupa din existentiella kompetens, syftar till att ge en grundläggande förståelse för existentiell filosofi och psykologi samt det existentiella samtalets fenomenologiska hållning. Intron kan även vara av glädje för en allmänhet intresserad av existentiella frågor.
Introduktionen omfattar studier av grunderna för det existentiella synsättet samt dess praktiska tillämpning inom rådgivande, vårdande och behandlande verksamheter på områden som psykoterapi, medicin, skola och socialt arbete. Särskilt studeras den existentiella terapins relevans för bemötande av personer utsatta för såväl livskriser som traumatiska kriser, nedstämdhet, utmattningsreaktioner och sorg.

Kursdeltagarna ges möjlighet att

E
Orientera sig om grunderna i existensfilosofi och existentiell psykologi.
E
Lära sig applicera ett existentiellt grundat synsätt på förståelsen av människans lidande och livsproblem, men även på områdena hållbarhet och existentiell hälsa.
E
Genom övningar och case-arbeten, skaffa sig grundläggande insikt om egna existentiella ståndpunkter och konsekvenserna av dessa.
E
Skaffa sig grundläggande kunskaper om den existentiella vägledningen och terapins metod och förhållningssätt.

Kursens upplägg & struktur

Kursen omfattar tre intensiva dagar med schemalagd undervisning under sammanlagt 20 lektionstimmar, med start fredag kl. 10.00 och avslut söndag kl. 15.00. Kursen ges enligt principer för problembaserat lärande (PBL) och varvar föreläsningar, reflektion och övningar i grupp. Intyg erhålls efter genomgången kurs. För dem som önskar förbereda sig, rekommenderar vi läsning av den litteratur som anges under litteraturförslagen nedan.

Kurslitteratur

Inför kursstart rekommenderar vi läsning av de två första böckerna samt en utav antologierna:

• Jacobsen, B. (2008). Invitation to Existential Psychology.
• Arnold-Baker, C. & v. Deurzen, E. (2018). Existential Therapy: Distinctive Features.
• Stiwne, D. (red), (2008). Bara detta liv.
• Stiwne. D. (red), (2009). Ompröva livet.
• Stiwne. D. (red.), (2019). Existens och psykisk hälsa.

Information & Anmälan

E
Tid: Tyvärr inställd i Göteborg våren 2021 pga pandemin. Planeras att ges eventuellt i Oslo hösten 2021 och i Göteborg våren 2022.
E
Plats: Järntorgsgatan 12, 5 vån, Göteborg.
E

Kurslärare: Sebastian Rehnman, prof. i filosofi, filosofisk praktiker
Ulla-Stina Johansson, leg. psyk., leg existentiell psykoterapeut, cert. fokuseringsorienterad terapeut.

E

Kursansvarig: Ulla-Stina Johansson.

E

Anmälan: Intresseanmälan senast 1 april till kursansvarig Ulla-Stina Johansson på info@existera.net. 

E

Avgift: Avgift för kursen är 7.000 kr, moms tillkommer (totalt 8.750). Två subventionerade kursplatser erbjuds för heltidsstuderande vid högskola, t ex psykolog- eller socionomstuderande. Kostnad 3500 kr inklusive moms.
Kursen har 16 platser.

E

Betalningsvillkor: SEPTs BG 5883-3773. Ange namn och ”Intro maj” Anmälan är bindande så snart vi skickat ut en bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt / via mail. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ersätts kursavgiften med 50%. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart återbetalas inte kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare efter samråd med SEPT. SEPT har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Kursavgiften ska vara betald före kursstart.