Ensamhet och tillhörighet

Om främlingskap och hemmahörighet

Med utgångspunkt från existentiell psykologi fokuserar vi på ensamhet och tillhörighet och upplevelser av hemmahörighet och främlingskap i tillvaron. De tema som kommer att belysas är fysisk, social, psykologisk och existentiell ensamhet, att leva upp till det man uppfattar som normalt och funktionellt för andra, behovet av att finna och uttrycka sin särskildhet, behovet av att finna och upprätthålla relationer och tillhörighet, existentiella möten och existentiell migration i vår värld och tid.

Du får möjligheter att tillsammans med andra reflektera över din syn på och upplevelse av ensamhet och tillhörighet och när och på vilket sätt du upplever dig vara hemma och när och hur du upplever främlingskap. Tillsammans får du upptäcka möjligheter och alternativ till hur du kan förhålla dig för att finna din särskildhet och den tillhörighet du önskar.

Vi kommer att utgå från de mänskliga villkor som vi alla ställs inför och som ger upphov till existentiella frågor och dilemman till exempel; Vem är jag och vem kan jag bli? Hur kan jag skapa ärliga och goda relationer till andra människor? Har jag någon tillhörighet i världen? Vad är meningen med mitt liv? Vilken frihet och vilka möjligheter har jag? Vilka gåvor har jag och vad vill jag förverkliga i mitt liv? Vilken betydelse har kärlek och medkänsla? Kan det komma något gott utav begränsningar, smärta och vetskapen om döden?

Om vi söker svaren på dessa frågor och agerar i enlighet med det vi finner, blir vi medskapare till oss själva och världen. Vi är medskapare eftersom vi människor har (en viss) frihet att välja förhållningssätt och agerande till det som möter oss i livet.

Arbetssätt: I denna processinriktade kurs arbetar vi omväxlande med miniföredrag utifrån kursen tema och delande, samtal och övningar enskilt, i mindre grupper och storgrupp. Vi kommer även att ge utrymme för deltagarnas egna frågor och dialog med kursledare och deltagare.

Syfte: Att deltagarna utifrån existentiell psykologi skall få ökad kunskap och nya perspektiv, ökad medvetenhet om den egna upplevelsen av ensamhet och tillhörighet, hemmahörighet och främlingskap samt ökad kännedom om hur de önskar utveckla mer livsbejakande förhållningssätt till ensamhet och tillhörighet.Ökad kunskap om existentiell psykologi.

Efter kursen har du fått

E

Ökad kunskap om existentiell psykologi.

E

Ökad förståelse för på vilket sätt existentiella utmaningar och existentiell ångest kan ge vägledning i livet.

E

Ökad förståelse för nyttan av existentiell ensamhet och tillhörighet.

E

Stöd i att medvetandegöra din upplevelse av ensamhet och särskildhet samt din upplevelse av tillhörighet och mer äkta gemenskap.

E

Hjälp att finna och formulera hur du önskar förändra upplevelser av ensamhet och tillhörighet.

E

Utforska möjligheter till alternativa förhållningssätt så du kan nå ökad upplevelse av hemmahörighet i ensamheten och tillsammans med andra.

E

Beredskap för hur du kan möta svårigheter som uppstår i mötet med existentiell ensamhet och i relationer till andra.

Information & Anmälan

E

Tid: Ingen planerad för närvarande. Kontakta mig gärna.

E

Plats: Järntorgsgatan 12, 5 vån.

E

Kostnad: 

E
Ledare: Ulla-Stina Johansson
E

Anmälan & betalning: Senast. Begränsat antal platser.