Att vara medskapare till sitt livs mening och mål

Om mening, värden, val, existentiellt mod samt förverkligande

Med utgångspunkt från existentiell psykologi fokuserar vi på den makt du har att påverka ditt liv i den riktning du väljer. De tema som kommer att belysas är mening, värden, val, hinder för att röra dig i den riktning du önskar samt behovet av existentiellt mod för att förverkliga det du vill.

Du får möjligheter att tillsammans med andra reflektera över din syn på livets mening och upptäcka möjligheter och alternativ för hur du kan välja och prioritera för att vara medskapare till ditt liv.

Arbetssätt: I denna processinriktade kurs arbetar vi omväxlande med miniföredrag utifrån kursen tema och delande, samtal och övningar enskilt, i mindre grupper och storgrupp. Vi kommer även att ge utrymme för deltagarnas egna frågor och dialog med kursledare och deltagare.

Syfte: Att deltagarna utifrån existentiell psykologi skall få ökad kunskap och nya perspektiv, ökad medvetenhet om den egna upplevelsen av mening i sitt liv, ökad medvetenhet om vad de önskar uppnå i livet samt ökad kännedom om vad och hur de kan agera för att uppnå och förverkliga det de önskar i livet.

Efter kursen har du fått

E
Ökad kunskap om existentiell psykologi.
E
Ökad förståelse för på vilket sätt existentiella utmaningar och existentiell ångest kan ge vägledning i livet.
E
Stöd i att medvetandegöra dina värden och val
E
Konkreta exempel på hur du kan välja som överensstämmer med dina prioriteringar.
E
Utforska möjligheter till alternativa förhållningssätt, val och agerande för att i högre utsträckning leva enligt den riktning som du finner meningsfull.
E
Beredskap för hur du kan möta svårigheter som uppstår när du förändrar dina förhållningssätt och ditt agerande.

Information & Anmälan

E

Tid: Inget datum planerat för närvarande. Vid intresse kontakta mig. 

E
Plats: Järntorgsgatan 12, 5 vån.
E
Kostnad: 
E
Ledare: Ulla-Stina Johansson
E

Anmälan & betalning: Begränsat antal platser.